De rechtbank beveelt een onderzoek

Op 24 april 2013 is er opnieuw een rechtszaak voor de verlenging van de ondertoezichtstelling (OTS) en de uithuisplaatsing (UHP).

Met behulp van onze jurist sturen wij ook wat stukken in, waaronder de bevindingen van drs. C.A.M. van Fulpen. De rechter vraagt aan SGJ wat zij hiermee hebben gedaan. De gezinsvoogd antwoord hier niks mee te hebben gedaan, omdat het achter hun rug om was gebeurd. De rechter is hierover niet te spreken, dit blijkt ook uit de beschikking waarin o.a. staat:
De rechtbank acht door de SGJ onvoldoende onderbouwd dat de pedagogische vaardigheden van ouders ontoereikend zijn, dat de problematiek van de minderjarigen een terugplaatsing onmogelijk maakt en dat de problemen niet op ambulante wijze zouden kunnen worden aangepakt, zulks mede gelet op hetgeen de ouders daartoe gemotiveerd en met stukken onderbouwd hebben aangevoerd.
Tijdens de zitting wordt besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan, hiervoor wijst de rechtbank de heer P.M. van den Bergh aan.

Het onderzoek ongeldig verklaard
De heer Van den Bergh is tot nu toe de tweede partij die daadwerkelijk bij ons thuis komt kijken. Zijn conclusies komen deels overeen met die van Agathos, namelijk dat wij over voldoende opvoedkundige vaardigheden beschikken. Toch zegt hij dat het voor de kinderen beter is om in de pleeggezinnen te blijven. Wij laten het rapport onderzoeken door andere professionele partijen en deze verklaren geen enkele reden te zien om de kinderen niet thuis te plaatsen.

Ook wordt het rapport voorgelegd aan het tuchtcollege en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). In de uitspraak van het NIP, die we ontvangen op 4 februari 2015, staat dat de heer Van den Bergh niet de geschikte methode heeft gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden en dat niet op inzichtelijke en consistente wijze uiteen is gezet waarop zijn conclusies steunen. Oftewel, zijn conclusie dat de kinderen beter niet thuis geplaatst kunnen worden, is nergens op gebaseerd. In maart 2015 oordeelt ook het Tuchtcollege hard over de werkwijze en het rapport van de heer Van den Bergh. Hij krijgt een berisping, dit is de hoogste straf in rang.

Machteloos
Ondertussen maken wij ons steeds meer zorgen over onze kinderen. Wij merken dat aan hen wordt verteld dat Saskia ziek is in haar hoofd. Een van onze kinderen had hierdoor slapeloze nachten en was bang om ook ziek te worden. Wij merken dat onze kinderen steeds verder van ons losgeweekt worden. Onze vermoedens zijn dat onze kinderen veel meer te horen krijgen dan ze zouden moeten horen.

Ze weten regelmatig wanneer er een rechtszaak is geweest en wat daarvan de uitkomsten zijn. Onze kinderen is duidelijk gemaakt dat wij niet voor ze kunnen zorgen, terwijl wij alles in de strijd gooien om ze terug te krijgen. Over dit alles moeten wij onze mond houden tegen hen. Meermaals wordt ons gezegd dat het in het belang van de kinderen is als wij inhoudelijk nergens met ze over praten. We voelen ons machteloos terwijl we hen van ons af zien drijven.

Geef een reactie